Breaking News

ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ?

 

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਦੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ ,ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋ ਉਪਰ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ 25,30,50% ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਕਿ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ।ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ , ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋ ਲੈ ਕਿ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਹਾ ਸਪਰੇਹਾ ਖਰੀਦ ਕਿ ਫਸਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ।ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਨਸ ਦਾ ਮੁੱਲ AC ਕਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈImage result for punjab khet moter

। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ,ਜੋ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾ ਤੋ ਅਣਜਾਣ ਹਨ । ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਮੋਟਰਾ ਦੇ ਮਾਫ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ,ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾ ਲੱਗੇ ,ਜਿਵੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਮੋਟਰਾ 365 ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆ ਹਨ ।ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ,ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਬੀਜਣੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ।ਜੇ ਬਦਲਵੀਆ ਫਸਲਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਹੋਵੇ ਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇImage result for punjab khet moter

ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ,ਝੋਨਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋ ਲੈ ਕਿ ਪੌਣੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ (80 ਕੁ ਦਿਨ)ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕਿ 24ਘੰਟਿਆ ਵਿੱਚੋ 6 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆਉਦੀ ਹੈ।

6 ਘੰਟੇ × 80 ਦਿਨ =ਕੁੱਲ 480 ਘੰਟੇ

ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜਲ ਸਾੜ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ।ਜੇ ਕਰ ਵਿੱਚੋ ਦੋ ਕੁ ਮੀਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾ 10-15 ਦਿਨ ਮੋਟਰਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆ ਹਨ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਕਣਕ ਦੀ ,ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਰੇਤਲੀਆ ਜਮੀਨਾ ਵਾਲੇ 4 ਪਾਣੀ ਲਾਉਦੇ ਹਨ ।Image result for punjab khet moter

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੀਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਦੋ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ,ਜੇ 10 ਕਿੱਲਿਆ ਮਗਰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਹੈ ,ਤਾ ਚਾਰ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਜਾਦਾ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਤਿੰਨ ਪਾਣੀਆ ਲਈ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣImage result for punjab khet moter

10 ਕਿਲੇ ×12 ਘੰਟੇ =120 ਘੰਟੇ

ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਕੁ ਘੰਟੇ ਪੱਠਿਆ ਲਈ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ,ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜਾਦਾ ਹੈ ।ਹੁਣ ਆਪਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਦੇ ਹਾ ।

  • ਝੋਨੇ ਲਈ = 480 ਘੰਟੇ
  • ਕਣਕ ਲਈ =120 ਘੰਟੇ
  • ਪੱਠਿਆ ਲਈ =30 ਘੰਟੇ
  • ਕੁੱਲ 630 ਘੰਟੇ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਣੀ 365 ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ 630 ਕੁ ਘੰਟੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ,ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 1ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ ਤੋ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਾਓ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਛੱਡ ਕਿ ਵਰਤੋ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ 80% ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਿਹਾ ,ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ |ਆਪਣੀ ਨਕਾਮੀਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉ ।Image result for punjab khet moter

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ ,bku, ਰਾਜੇਵਾਲ

Thanks for watching & reading our post , Image result for punjab khet moterhope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab khet moter

About admin

Check Also

मौत को छोड़ कर सभी रोगों को जड़ से खत्म कर देती है यह चीज

दक्षिण भारत में साल भर फली देने वाले पेड़ होते है. इसे सांबर में डाला …